Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że:
 • administratorem danych osobowych jest Elleci Polska Sp. z o.o., Łódź, ul Morgowa 7
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO) albo też w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. w związku z zawieraniem i wykonywaniem oraz ewidencją umów z osobami, na rzecz których Pani/Pan działa jako ich pracownik/współpracownik (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi zakończenie trwania i wykonywania zawartych umów, o których mowa w pkt 2), przez okres trwania możliwości zawarcia takich umów oraz przez czas trwania skutków prawnych tych umów oraz dla oceny i realizacji roszczeń wynikających z tych umów;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na przechowywaniu w naszej bazie Pani/Pana:
  1. imienia i nazwiska,
  2. nazwy reprezentowanej firmy,
  3. stanowiska,
  4. numeru telefonu kontaktowego,
  5. adresu e-mail;
Konsekwencją takiego przetwarzania będzie np. otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji handlowej;
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym urzędy skarbowe, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT, księgowe, prawne, transportowe, kurierskie, pocztowe itp., oraz inne podmioty, którym zlecimy przetwarzanie danych;
 • administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy między Panią/Panem a administratorem danych lub między osobą na rzecz której Pani/Pan działa, a administratorem danych, przy czym nie jest Pani/Pan osobą zobowiązaną do podania danych osobowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi współpracę gospodarczą między Panią/Panem, a administratorem danych lub między osobą na rzecz której Pani/Pan działa, a administratorem danych;
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Pani/Pana danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.