Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU ELLECI POLSKA sp. z o.o.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony www.elleci-polska.pl oraz korzystania ze sklepu internetowego umieszczonego na przywołanej stronie.
 2. Sprzedawcą i prowadzącym sklep jest Elleci Polska sp. z o.o. zs. w Łodzi ul. Morgowa 7, 91-223, nr NIP: 9471987476, nr Regon: 365022792, nr KRS: 0000629019 [dalej Elleci Polska].
 3. Elleci Polska oferuje swoim klientom produkty AGD, w tym zlewozmywaki, baterie, młynki i akcesoria do nich.
 4. Klientem jest kupujący, którym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Klienci sklepu dzielą się na:
  1. konsumentów – osoby fizyczne dokonujące z Elleci Polska czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  2. pozostałych klientów – klienci inni niż określeni w pkt 5 lit „a” powyżej.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga spełnienia wymagań technicznych (minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego, tj. posiadanie urządzenia podłączonego do sieci internet z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową. Korzystanie ze sklepu może spowodować poniesienie kosztów połączenia internetowego, zgodnie z warunkami korzystania przez klienta z dostępu do sieci internet.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski.
 8. Zamówienia składane są w języku polskim.
 9. Poprzez złożenie zamówienia klient potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz akceptację jego warunków w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

§2
REJESTRACJA

 1. Sklep internetowy jest dostępny do przeglądania bez konieczności dokonywania rejestracji.
 2. Do dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego możliwe jest po dokonaniu rejestracji, ale nie jest ona konieczna do ich dokonywania.
 3. Przez dokonanie rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną założenia konta klienta umożliwiającego dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystania z jego funkcjonalności.
 4. Rejestracja następuje poprzez łączne wykonanie następujących czynności:
  1. wypełnienie formularza dostępnego w zakładce „ZAREJESTRUJ SIĘ”;
  2. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptacji jego treści;
  3. potwierdzenie zamiaru dokonania rejestracji poprzez kliknięcie pola „zarejestruj się”
 5. Poprzez dokonanie rejestracji klient potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptację.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną założenia konta w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 7. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości email z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia dostarczenia wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Elleci Polska wskazany w §1.
 8. Elleci Polska może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną założenia konta z miesięcznym terminem wypowiedzenia tylko z ważnych przyczyn, do których zalicza się:
  1. zmiany sposobu funkcjonowania sklepu oraz zakresu świadczonych usług, które mają wpływ na świadczenie usługi,
  2. zmiany obowiązujących przepisów, która będzie miała wpływ na świadczenie usługi.
 9.            Oświadczenie Elleci Polska o wypowiedzeniu umowy przesyłane jest na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji.

§3
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje przedstawione na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej prezentowanych towarów, a zaproszenie do składania ofert zawarcia takiej umowy przez klienta.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży i jej przyjęcia przez Elleci Polska.
 3. Złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez klienta zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Podane w sklepie internetowym ceny wyrażone są w złotych polskich i stanowią wartość brutto (zawierają podatek od towarów i usług), ale nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy przedstawiane są w trakcie dokonywania zamówienia, na etapie wyboru sposobu dostawy.
 5. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
  1. dokonanie wyboru produktów poprzez dodanie ich do „Koszyka”
  2. wypełnienie formularza obejmującego dane klienta oraz adres dostawy
  3. wybór sposobu dostawy,
  4. wybór metody płatności,
  5. zaakceptowanie zamówienia i zobowiązania do zapłaty, poprzez kliknięcie pola „Akceptuję”
 6. Podczas składania zamówienia przez konsumentów ilość możliwych do zamówienia produktów tego samego rodzaju ograniczona jest do 2 sztuk.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  2. płatność przelewem,
  3. płatność przy użyciu „przelewy24”.
 8. W przypadku wybrania formy płatności:
  1. za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient dokonuje zapłaty przedstawicielowi firmy kurierskiej przed odbiorem towaru,
  2. przelewem – zamówienie zostaje zrealizowane po uznaniu rachunku Elleci Polska kwotą odpowiadającą cenie zamówionych towarów,
  3. przy użyciu „przelewy24” - klient zostaje przekierowany do strony dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania zapłaty.
 9. Przyjęcie oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Elleci Polska następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email zawierającej oświadczenie o przyjęciu zamówienia.
 10. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez Elleci Polska.
 11. Elleci Polska przyznaje stałym klientom niebędącym konsumentami stałe upusty, uzgadniane indywidulanie, które są automatycznie stosowane w toku procesu składania zamówienia.

§4
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Prawidłowo złożone (potwierdzone) zamówienia realizowane będą niezwłocznie po uznania na rachunek sprzedającego kwotą odpowiadającą cenie zamówienia, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od tej daty. Towar zostanie wysłany w terminie 3 dni od daty wpłynięcia zapłaty.
 2. Zamówienia:
  1. mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Elleci Polska,
  2. będą wysyłane za pośrednictwem kuriera (DHL lub Pocztex).
 3. W przypadku obydwu form dostawy Klient nie ponosi kosztów dostarczenia towaru. Elleci Polska ponosi koszty dostawy towaru za pośrednictwem kuriera.
 4. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia towaru klient informowany jest o tym fakcie. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może z niego zrezygnować.
 5. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu.
 6. W przypadku, jeśli towar został uszkodzony podczas transportu, klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Elleci Polska, co daje sprzedawcy możliwość złożenia reklamacji co do usługi przewozu. Niewykonanie powyższego nie wypływa na uprawnienia klienta z tytułu rękojmi.

§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 12. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do klientów będących konsumentami.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Elleci Polska oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć w dowolnej formie, także poprzez skorzystania z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać listem poleconym na adres Elleci Polska wskazany w §1. Może ono zostać złożone także pocztą elektroniczną.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem strony sklepu internetowego Elleci Polska niezwłocznie prześle klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 8. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Elleci Polska przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Elleci Polska niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 10. Zwrot płatności zostaje dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Elleci Polska nie dokonuje samodzielnego odbioru rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy. Elleci Polska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Elleci Polska, Elleci Polska nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Elleci Polska lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Elleci Polska do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 14. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 15. Jeżeli rzecz dostarczono klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Elleci Polska jest zobowiązana do odebrania rzeczy na swój koszt, jeśli ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§6
REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczących rękojmi, w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad Towaru (rzeczy) powinny być zgłaszane i są rozpoznawane przez Sprzedającego zgodnie z ww. przepisami.
 2. Klient zgłasza Sprzedawcy reklamację Towaru pisemnie na adres wskazany w §1. Do zgłoszenia reklamacji klient powinien w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu.
 3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres wskazany w §1. W przypadku uznania zgłoszenia z tytułu rękojmi Sprzedawca zwraca koszty dostarczenia towaru. Jeśli jednak klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Elleci Polska ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i poinformuje o tym klienta. W przypadku, gdy reklamacja będzie uznana, Elleci Polska poinformuje klienta o proponowanym sposobie uwzględnienia roszczenia. Jeżeli klient będący konsumentem zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Elleci Polska nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.
 5. W przypadku kwestionowania sposobu rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co ma charakter dobrowolny. Informacje dotyczące tych procedur można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), mogą one być dostępne w siedzibach oraz na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
 6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr umieszczona jest europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) służąca do pomocy konsumentom w pozasądowym rozstrzyganiu sporów z przedsiębiorcami.
 7. Towary oferowane przez Elleci Polska objęte są gwarancją producenta, której warunki dostępne są pod adresem: https://elleci-polska/serwis 

§7
DANE OSOBOWE

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO], na zasadzie przepisu art. 13 RODO Sprzedawca przedstawia poniższą informację.
 2. Administratorem danych osobowych klientów jest Elleci Polska sp. z o.o. zs. w Łodzi ul. Morgowa 7, 91-223 Łódź, nr NIP: 9471987476, nr Regon: 365022792, nr KRS: 0000629019  z którą można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: biuro@elleci-polska.pl lub pod nr telefonu:  +48 42 612 4502
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
  1. wykonania umowy – w myśl przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – w myśl przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę̨ trzecią - w myśl przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Dane zebrane w celu świadczenia usług przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.
 5. Dostęp do danych klienta będą mieć osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora usług i spełnienia obowiązków.
 6. Odbiorcami danych osobowych klienta będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym urzędy skarbowe, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, księgowe, prawne, transportowe, kurierskie, pocztowe itp., oraz inne podmioty, którym Administrator zleci przetwarzanie danych.
 7. Dane przetwarzane będą przez najkrótszy możliwy czas, przy uwzględnieniu uzasadnionego interesu prawnego Administratora oraz ciążących na Administratorze obowiązków o charakterze podatkowym lub sprawozdawczym wynikających z norm powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 9. Dane osobowe klienta nie będą poddane zautomatyzowanym procesom profilowania.
 10. Klientowi Przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w REGULAMINIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH znajdującym się w siedzibie Administratora oraz pod adresem www https://elleci-polska/polityka-prywatnosci.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, do których zalicza się:
  1. konieczność jego dostosowania do przepisów prawa oraz uwzględniania wytycznych wynikających z orzeczeń, interpretacji, wskazówek lub nakazów organów władzy, 
  2. zmianę danych Sprzedawcy, przedmiotu jego działalności, oferowanego asortymentu lub sposobu świadczenia usług,
  3. zmianę sposoby funkcjonowania sklepu lub warunków sprzedaży towarów.
 2. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim, nie krótszym niż 14 dniowym, wyprzedzeniem.
 3. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.

INFORMACJE DLA KONSUMENTA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie towaru przez klienta lub osobę przez niego upoważnioną nie będącą przewoźnikiem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Elleci Polska sp. z o.o. zs. w Łodzi ul. Morgowa 7, 91-223 Łódź o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - pismo wysłane pocztą.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni;

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy